Άκουε πολλά , λάλει καίρια.


Μπορείς να ακούς πολλά, αλλά να μιλάς την ώρα που πρέπει.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ DUISBURG Α.Σ


Παράγραφος 1. Ονομασία και έδρα του Συλλόγου


Ο Σύλλογος φέρει την ονομασία Γερμανοελληνικος Πολιτιστικός Σύλλογος της πόλης Duisburg Α.Σ.
Ο Σύλλογος έχει ως έδρα την πόλη Duisburg.
 

Παράγραφος 2. Σκοπός του Συλλόγου


Σαν σκοποί του Συλλόγου  θεωρούνται :
α) Η προώθηση και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών.
β)  Η πολιτιστική ανταλλαγή των δύο λαών.
 

Παράγραφος 3. Κοινωφελής σκοπός


Ο Σύλλογος εργάζεται ανιδιοτελώς και δεν αποσκοπεί σε αυτοτελή κέρδη.
Ο Σύλλογος αποσκοπεί αποκλειστικώς και μόνο σε κοινωφελή στόχους διανοούμενο τον σκοπό τών φορολογικών απαλλαγών με βάσει τον νομό περί κοινωφελή αναγνωρισμένους συλλόγους.
 

Παράγραφος 4. Χρησιμοποίηση των οικονομικών του Συλλόγου


Τα οικονομικά του συλλόγου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός αυτών που προβλέπονται από το καταστατικό του συλλόγου.
Τα μέλη δεν λαμβάνουν καμία χρηματική αποζημίωση από τα οικονομικά του Συλλόγου.
Η εργασία στον Σύλλογο είναι τιμητικό αξίωμα και ενδεχόμενα έξοδα  θα χορηγούνται από το Δ.Σ του συλλόγου, μετά όμως από σχετικό έλεγχο.
Δεν επιτρέπεται σε κανένα να επωφεληθεί με έξοδα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στους  σκοπούς του συλλόγου ή θεωρούνται δυσανάλογα.
 

Παράγραφος 5. Ουδετερότητα του Συλλόγου


Ο Σύλλογος είναι θρησκευτικά και πολιτικά ουδέτερος.
 

Παράγραφος 6. Ιδιότητα μέλους


1.  Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει όποιος ενδιαφέρεται για τους σκοπούς του Συλλόγου και για την αποπεράτωση αυτών. Προυπόθεση είναι η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Δ.Σ. Υποχρεούται όμως να αποδέχεται τους καταστατικούς κανονισμούς του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. αποφασίζει αναλόγως.
 
2. Η ιδιότητα του μέλους τελειώνει
α.) Δια θανάτου
β.) Κατόπιν αποχώρησης η οποία πρέπει να γίνει γραπτή προς το Δ.Σ.
γ.) Κατόπιν τυπικού αποκλεισμού , με αποφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
δ.) Εάν χωρίς ιδιαίτερη δικαιολογία , μετά από διπλή ενημέρωση για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς,  δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο.
 
3. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν εισφορές . Το ύψος και ο τρόπος καταβολής καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση οικονομικών δυσαρμονιών  αποφασίζει το Δ.Σ. , μετα από υποβολή γραπτής αίτησης του αναφερομένου μέλους προς αυτό.
 

Παράφραφος 7. Όργανα του Συλλόγου


Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 

Παράγραφος 8. Γενική Συνέλευση των μελών


Στις υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών  αναφέρονται τα ακόλουθα :
- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή τριών ελεγκτών του ταμείου.
- Απόφαση για το ύψος της εισφοράς των μελών και τον τρόπο καταβολής της. 
- Υποβολή εργασιακών προτάσεων.
- Καταστατικές αλλαγές με τα 2/3 των παρευρισκομένων μελών.
- Μέλη τα οποία έχουν κλείσει το 18 ον  έτος της ηλικίας τους  έχουν δικαίωμα ψήφου.
 
Η Γενική Συνέλευση των μελών γίνεται μια φορά τον χρόνο. Αυτή διορίζεται από το Διοικητικό του Συλλόγου. Σε περίπτωση που το 1/5 των μελών  του Συλλόγου απαιτήσει  δια γραπτής αίτησης τον ορισμό Γενικής Συνέλευσης, τότε το Δ.Σ υποχρεούται να την διεξαγάγει. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να ειδοποιούνται 14 ημέρες προ την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με γραπτή επιστολή, που να αναφέρει την ημερήσια διάταξη.
Το Πρωτόκολλο και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από δύο μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου.
 

Παράγραφος 9. Διοικητικό Συμβούλιο


Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται άνα δύο έτη.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμεία και δύο Γραμματείς. Εάν χρειαστεί να αντικατασταθεί ένα μέλος του Δ.Σ, τότε εκλέγεται απο την Γενική Συνέλευση αντικαταστάτης ο οποίoς παίρνει  την θέση του αποχωρόντως μέλους του Δ.Σ μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ από την Γενική Συνέλευση τών μελών.  
 
Ο Σύλλογος αντιπροσωπεύεται εντός και εκτός δικαστηρίων από δύο μέλη του Δ.Σ.
Για συμπαραστατική και συμβουλευτική  βοήθεια προς το Δ.Σ  μπορούν στις Γενικές Συνελεύσεις τών μελών να οριστούν επιτροπές , στις οποίες θα αναθέτονται ιδιαίτερες εντολές. Οι επιτροπές δεν ανήκουν στο Δ.Σ.
 

Παράγραφος 10. Οικονομικά


Οι οικονομικοί πόροι του Συλλόγου προέρχονται απο τις εισφορές των μελών,τις δωρεές και τις πιθανές οικονομικές βοήθειες από τις δημοσίες αρχές. Ως οικονομικό έτος θεωρείται το ημερολογιακό έτος.
 

Παράγραφος 11. Διάλυση του Συλλόγου.


Η διάλυση του Συλλόγου γίνεται μετά από αίτηση που αναφέρει τους  λόγους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με 2/3 πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών.
Κατά την διάλυση του Συλλόγου τα περιουσιακά και οικονομικά υπάρχοντα του Συλλόγου μεταφέρονται στο SOS Kinderdorf e. V. ( SOS Παιδικό χωριό Α.Σ. )       
 
Εθεωρήθει και κατωχηρώθει στούς καταλόγους τών συλλόγων του ειρηνοδικείου της πόλης Duisburg.
 
 

Για το γνήσιο της μετάφρασης από το γερμανικό κείμενο:

Mülheim a.d. Ruhr, den 22.12.2004
 
Αντώνης Ψαρουλάκης 
 
Γενικός ορκωτός διερμηνέας και μεταφραστής στο Πρωτοδικείο
Duisburg και εγγεγραμμένος εις τους καταλόγους των
διερμηνέων μεταφραστών στο Εφετείο του Düsseldorf
powered by www.idwork.de